• Zaterdag, 23 September 2017
 • 3 Tishri, 5778

Likoed Nederland

Abu Mazen says NO to peace

Vrijdag, April 25, 2014 / Last Modified: Donderdag, Mei 1, 2014

Prime minister of Israel, April 24, 2014 (Dutch translation below).

The Cabinet on Thursday, 24 April unanimously decided that Israel will not negotiate with a Palestinian government backed by Hamas, a terrorist organization that calls for Israel’s destruction.

In addition, Israel will respond to unilateral Palestinian action with a series of measures.

 

Prime Minister Benjamin Netanyahu said:

“Instead of choosing peace, Abu Mazen [PA President Mahmoud Abbas] formed an alliance with a murderous terrorist organization that calls for the destruction of Israel.

Abu Mazen has formed an alliance with an organization whose covenant calls for Muslims to fight and kill Jews. Hamas has fired more than 10,000 missiles and rockets at Israeli territory and has not halted terrorist actions against Israel even for a minute.

The agreement between Abu Mazen and Hamas was signed even as Israel is making efforts to advance the negotiations with the Palestinians. It is the direct continuation of the Palestinians’ refusal to advance the negotiations. Only last month Abu Mazen rejected the framework principles proposed by the United States. Abu Mazen has refused to even discuss recognizing Israel as the national state of the Jewish People. He violated existing agreements by unilaterally applying to accede to international treaties and then formed an alliance with Hamas.

Whoever chooses the terrorism of Hamas does not want peace.”

 


Fatah-Hamas Reconciliation

Main Point:

By his reconciliation with the Hamas terrorist organization, Mahmoud Abbas is persisting in his strategy of confrontation and rejectionism towards Israel, as well as the perpetuation of conflict instead of striving for direct dialogue and realistic solutions.

 

Additional Points:

1. Instead of making the choice for peace, President Abbas opted to align himself with Hamas, a murderous terrorist organization that calls for the destruction of the State of Israel. Whoever chooses Hamas does not want peace.

2. Hamas is defined as a terrorist organization by the United States, the European Union, Canada, the United Kingdom, Australia, Japan and Egypt.

3. President Abbas is aligning himself with an organization whose charter calls for Muslims to fight and kill Jews. The Hamas terrorist organization has launched more than 10,000 rockets and mortars at Israel, sent suicide bombers into Israeli cities and is responsible for the killing of hundreds of Israeli civilians.

4. President Abbas is siding with Hamas Prime Minister Ismail Haniyeh, who denies Israel’s right to exist and says that “Palestine is from the sea to the river from Rosh Hanikra to Rafah [all of present-day Israel]…We will not recognize Israel.”

5. The agreement with Hamas was signed while Israel was making tremendous efforts in order to advance and extend negotiations with the Palestinians. The Fatah-Hamas agreement reveals once again Palestinian rejectionism of any advancement of the negotiations with Israel.

6. In the past few months, thanks to US Secretary of State Kerry’s efforts, the parties were very close to achieving an agreement on extending negotiations and promoting relations between both sides.

Time after time, just before the unveiling of an agreement, Abbas initiated moves that thwarted the possibility of reaching it: the first time by a unilateral act to join 15 international conventions; the second time by threatening the dissolution of the Palestinian Authority; and the third time by announcing the establishment of a coalition government with Hamas.

These moves are consistent with Israel’s previous experience with Abbas at the Annapolis talks in 2007 when he refused to sign the proposal that was formulated together with the US.

7. Hamas categorically rejects the Quartet [the US, EU, Russia and UN] conditions to stop terrorism, recognize Israel and accept previous agreements between the Palestinian Authority and Israel. Hamas rejects all existing Israeli-PA agreements.

8. A Palestinian technical government can only be relevant if Hamas fully accepts and implements the Quartet conditions.

9. Palestinian leaders are lying when they say Israel refuses to negotiate with the Palestinian Authority because of the split between the West Bank and the Gaza Strip. In the past nine months, Israel negotiated with the PA despite the fact that it does not control Gaza.

10. The international community has to make clear to President Abbas that reaching an agreement with Israel is not consistent with signing an agreement with Hamas and setting up a joint government with a terrorist organization.

11. Israel decided to suspend the negotiations with the Palestinians until it is clear in which direction PA President Abbas has chosen to go.

12. Israel strives for peace according to an agreed-upon two-state solution, so that both peoples can live side-by-side in peace and security and have a better future.

 


Abu Mazen zegt NEE tegen vrede

De premier van Israël, 24 april 2014.

Donderdag 24 april besloot het kabinet unaniem dat Israël niet zal onderhandelen met een Palestijnse regering gesteund door Hamas, een terreurorganisatie dat oproept tot de vernietiging van Israël.
Daarnaast zal Israël op de unilaterale Palestijnse actie reageren met een reeks maatregelen.
Premier Benjamin Netanjahoe:

“In plaats van voor vrede te kiezen, vormde Abu Mazen [president Mahmoud Abbas van de Palestijnse Autoriteit] een alliantie met een moorddadige terreurorganisatie die oproept tot de vernietiging van Israël.
Abu Mazen sloot een alliantie met een organisatie wiens Handvest moslims oproept om tegen Joden te vechten en hen te doden. Hamas vuurde meer dan 10.000 raketten naar Israëlisch grondgebied en stopte nooit terreuracties tegen Israël, zelfs niet voor één minuut.
De overeenkomst tussen Abu Mazen en Hamas werd ondertekend, zelfs toen Israël pogingen ondernam om vooruitgang te boeken in de vredesonderhandelingen. Enkel vorige maand verwierp Abu Mazen de hoofdlijnen van een akkoord dat door de Verenigde Staten was opgesteld. Abu Mazen weigerde zelfs te discussiëren over de erkenning van Israël als de nationale staat van het Joodse Volk. Hij overtreedt bestaande overeenkomsten door unilateraal aanvragen in te dienen om tot internationale verdragen toe te treden en door vervolgens een coalitie te vormen met Hamas.
Wie kiest voor het terrorisme van Hamas wil geen vrede.”

 

De Fatah-Hamas verzoening

Hoofdpunt
Door zijn verzoening met de terreurorganisatie Hamas, gaat Mahmoud Abbas door met zijn strategie van confrontatie en afwijzing naar Israël, als ook de voorzetting van conflict – in plaats van het streven naar directe dialoog en realistische oplossingen.

Verdere punten

 1. In plaats van te kiezen voor vrede, opteerde President Abbas om zich te richten tot Hamas, een moorddadige terreurorganisatie dat oproept tot de vernietiging van de Staat Israël. Wie kiest voor Hamas wil geen vrede.
 2. Hamas wordt als terreurorganisatie beschouwd door de Verenigde Staten, de Europese Unie, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Australië, Japan en Egypte.
 3. President Abbas verbindt zich met een organisatie wiens Handvest moslims oproept om tegen Joden te vechten en hen te doden. De Hamas terreurorganisatie lanceerde meer dan 10.000 raketten en mortieren naar Israël, stuurde zelfmoordterroristen naar Israëlische steden en is verantwoordelijk voor het doden van honderden Israëlische burgers.
 4. President Abbas staat zij-aan-zij met Hamas premier Ismail Haniyeh, die het bestaansrecht van Israël ontkent en zegt dat “Palestina strekt zich uit van de zee tot de rivier van Rosh Hanikra tot Rafah [alles van hedendaags Israël] … We zullen Israël nooit erkennen.”
 5. De overeenkomst met Hamas werd ondertekend terwijl Israël zich enorm inspande om door te gaan met onderhandelingen met de Palestijnen en deze uit te breiden. De overeenkomst tussen Fatah en Hamas onthult wederom de Palestijnse afwijzing van elke vooruitgang van onderhandelingen met Israël.
 6. Met dank aan de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry waren in de afgelopen maanden de partijen zeer dicht bij een overeenkomst waren om de onderhandelingen voort te zetten en de relaties tussen beide zijden te bevorderen. Keer op keer, juist voordat een overeenkomst tot stand kwam dwarsboomde Abbas de mogelijkheid om tot een overeenkomst te komen: de eerste keer door de unilaterale actie om zich bij vijftien internationale conventies aan te sluiten; de tweede maal door te dreigen om de Palestijnse Autoriteit te ontbinden en de derde maal door een coalitieregering met Hamas aan te kondigen. Dit is in overeenstemming met Israëls eerdere ervaringen met Abbas bij de besprekingen te Annapolis met Abbas in 2007 toen hij het voorstel dat samen met de VS was geformuleerd weigerde te tekenen.
 7. Hamas verwerpt categorisch de voorwaarden om terrorisme te stoppen die door het kwartet [de VS, EU, Rusland en de VN] zijn opgesteld, verwerpt de erkenning van Israël, en verwerpt alle voorgaande overeenkomsten tussen de Palestijnse Autoriteit en Israël. Hamas verwerpt alle bestaande overeenkomsten tussen Israël en de Palestijnen.
 8. Technisch, een Palestijnse regering is enkel relevant als Hamas de voorwaarden van het kwartet volledig accepteert en implementeert.
 9. Palestijnse leiders liegen wanneer zij zeggen dat Israël weigert om te onderhandelen met de Palestijnse Autoriteit vanwege de breuk tussen de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook. In de afgelopen negen maanden onderhandelde Israël met de PA ondanks het feit dat zij geen gezag uitoefende over Gaza.
 10. De internationale gemeenschap moet duidelijk maken naar President Abbas dat een overeenkomst bereiken met Israël niet samen kan gaan met het bereiken van een overeenkomst met Hamas en een coalitie formeren met een terreurorganisatie.
 11. Israël besloot om de onderhandelingen met de Palestijnen stop te zetten totdat duidelijk is welke richting de PA president Abbas heeft gekozen om verder te gaan.
 12. Israël streeft naar vrede volgens een overeengekomen tweestatenoplossing, zodat beide volkeren zij-aan-zij kunnen leven in vrede en veiligheid en een betere toekomst hebben.

 

-- Reacties gesloten.